STATUT KLUBU

Wątki i informacje tylko i wyłącznie związane z działalnością klubu i forum.

Moderatorzy: Matka prEvka, galtom, parrot, HOYNA, [M]oderatorzy

Awatar użytkownika
artur
-#Site Admin
-#Site Admin
Posty: 227
Rejestracja: pt 26 sie, 2005
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

STATUT KLUBU

Post autor: artur » sob 06 sty, 2007

Rozdział l
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Klub PREVIA.PL (zwany dalej Klubem) jest klubem zrzeszającym miłośników motoryzacji
na zasadzie wzajemnej sympatii, dobrowolności i wspólnych zainteresowań automobilizmem. Klub nie posiada osobowości prawnej.

§ 2.

Terenem działalności Klubu jest obszar Unii Europejskiej.

§ 3.

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej.

§ 4.

Klub może być częścią międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania lub uczestniczyć w ich działalności.

§ 5.

Prawa do nazwy i znaku klubowego „www.previa.pl” są zastrzeżone przez Zarząd
i właścicieli portalu „www.previa.pl”.

Rozdział II
CELE l śRODKI DZIAłANIA

§ 6.
Celem Klubu jest:
1. Aktywna pomoc członkom Klubu i innym posiadaczom podobnych samochodów.
2. Promowanie kulturalnej i bezpiecznej jazdy.
3. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach.
4. Umożliwienie wymiany myśli i informacji między użytkownikami samochodów marki Toyota w szczególności modelu PREVIA.
5. Upowszechnianie zdobytej na podstawie doświadczeń zebranych podczas użytkowania wiedzy technicznej i historycznej o samochodach marki Toyota a w szczególności modelu PREVIA.

§ 7.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Utworzenie i aktualizowanie zawartości strony Klubowej.
2. Tworzenie i utrzymywanie forum dyskusyjnego, wypowiadanie się w sprawach związanych z motoryzacją.
3. Współpracę z podobnymi klubami w kraju i za granicą,
4. Organizowanie zlotów regionalnych i zlotów krajowych,
5. Wzajemną pomoc poprzez wymianę doświadczeń na forum dyskusyjnym.

Rozdział III
CZłONKOWIE ICH PRAWA l OBOWIąZKI

§ 8.

Członkami Klubu mogą być miłośnicy i użytkownicy samochodów wszystkich marek, którzy zadeklarują przestrzeganie niniejszego Statutu i zarejestrują się na stronie WWW. Nie jest konieczne posiadanie przez członka Klubu samochodu marki Toyota. Wszyscy Klubowicze są równie ważni, niezależnie od posiadanego samochodu.

§ 9.

Członek Klubu ma prawo:
1. zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Klubu
2. brać udział w pracach Klubu
3. brać udział w imprezach regionalnych i krajowych
4. używać znaku Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu
5. zgłaszać własne pomysły dotyczące zjazdów oraz innych imprez lokalnych
i krajowych
6. uczestniczyć we wszelkich akcjach organizowanych przez Klub
7. zrezygnować pisemnie z uczestnictwa w Klubie bez podania przyczyn
8. korzystać ze zniżek oferowanych dla członków Klubu przez podmioty gospodarcze współpracujące z Klubem.

Członek Klubu ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Klubu.
2. realizować cele statutowe Klubu.
3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kultury jazdy w ruchu drogowym,
4. przestrzegać zasad kulturalnej konwersacji na forum dyskusyjnym,
5. przynajmniej raz w roku czynnie uczestniczyć w zlocie klubu.
6. oznaczyć swój pojazd w sposób widoczny w logo klubu
7. uiszczać terminowo coroczne składki klubowe.

§ 10.

1. Członkostwo ustaje wskutek:
dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie,
braku aktywności przez okres trzech miesięcy.
2. Członek może być wykluczony jeżeli nie przestrzega postanowień Statutu lub działa na szkodę Klubu i jej Zarządu.

Rozdział IV
WłADZE KLUBU

§ 11.

Władzą i Zarządem Klubu są właściciele Strony i domeny.

§12.

Administratorem strony jest osoba zatrudniana przez Zarząd i właścicieli.


§ 13.

Kadencja władz Klubu trwa nieskończenie, chyba że któryś ze współwłaścicieli zrezygnuje, lub nie wywiąże się z zobowiązań finansowych związanych z utrzymaniem domeny
i administrowaniem stroną.


§14.

Zarząd klubu ma obowiązek:.
1. Zarząd kieruje pracami Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
o powoływanie jednostek organizacyjnych w celu realizacji określonych zadań Klubu, a także powoływanie zespołów - stałych lub okresowych, do wykonywania określonych zadań
o nadzorowanie i kontrolowanie działalności statutowej, prowadzonej przez Klub
o decydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności Klubu,
o organizacja zlotu krajowego
o promowanie Klubu w mediach krajowych i lokalnych (w miarę możliwości)
o wykonywanie innych zasadnych działań zgłoszonych przez członków Klubu
o prace nad formalnym zarejestrowaniem Klubu
o realizacja innych zadań zgodnych ze Statutem
o przyjmowanie Członków i orzekanie o ustaniu członkostwa w Klubie
o kontakty z innymi klubami i organizacjami w celach zgodnych ze statutem Klubu
o formowanie planu rozwoju Klubu na lata następne

§15.

Zarząd Główny składa się z nie więcej niż 8 członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Rozdział V
DZIAłALNOśĂ† GOSPODARCZA

§16.

1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją niedochodową
2. Wszelkie środki potrzebne na wykonywanie celów statutowych pochodzą
z dobrowolnych darowizn od członków Klubu, którzy sponsorują konkretne akcje Klubowe.
3. Pomoc sponsorów jest realizowana tylko poprzez uczestnictwo w konkretnych akcjach
4. Członkowie Klubu nie mogą uzyskiwać bezpośrednich korzyści majątkowych z racji uczestnictwa w Klubie
5. Za członkostwo w Klubie pobiera się symboliczną opłatę.
6. Zarząd ma prawo organizować akcje promocyjne, a fundusze z tych akcji przekazywać na utrzymanie domeny, administrowanie stroną i koszty związane
z działalnością statutową klubu.
Rozdział VI
MAJąTEK l FUNDUSZE KLUBU

§17.

Klub nie posiada majątku. Klub posiada logo Klubowe wg wzoru w załączniku 1 . Logo Klubowe nie może być wykorzystywane bez zgody Zarządu Klubu. Wszystkie gadżety wykorzystujące logo Klubowe mogą być rozprowadzane wyłącznie przez Zarząd Klubu.
Klub ani jego członkowie nie mogą uzyskiwać korzyści majątkowych z racji rozprowadzania gadżetów reklamowych z logiem Klubu, a wszelkie dochody z tego tytułu przeznaczone będą na utrzymanie i rozwój klubu oraz inne cele klubowe

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU l ROZWIąZANIE KLUBU

§ 18.

Zmiany Statutu wymagają uchwały Zarządu Klubu podjętej podczas głosowania.
Rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Zarządu Klubu podjętej większością 2/3 głosów.

Zablokowany